Home » R.O.I. – Capitolul VIII

R.O.I. – Capitolul VIII

<<<go back

CAPITOLUL VIII – DREPTURILE SI OBLIGATIILE ELEVILOR

DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE ELEV

 

Art.43. Orice persoană, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, care este înscrisă în unitatea de învăţământ şi participă la activităţile organizate de aceasta, are calitatea de elev.

Art.44. (1) În ciclul inferior al liceului învăţământul secundar inferior (clasele a IX-a – a X-a), în învăţământul secundar superior- ciclul superior al liceului, în învăţământul postliceal si invatamant profesional, înscrierea elevilor se face, pe baza regulamentului de admitere sau a criteriilor generale elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, în limita numărului de locuri din planul de şcolarizare.

(2) Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor de studiu, dacă nu există prevederi specifice de admitere în anul respectiv.

(3) Elevii de la toate forme de învăţământ din şcoală: repetenţi, retraşi sau exmatriculaţi cu drept de reînscriere, se pot reînmatricula, la cerere, la orice formă de învăţământ.  Reînmatricularea acestora se poate face şi după mai mult de doi ani şcolari.

Art. 45. Îndatoririle elevilor ( extras din RFOUIP)

(1) Elevii Liceului Tehnologic UCECOM  „Spiru Haret” au următoarele îndatoriri:

a. să cunoască şi să respecte, legile statului, R.F.O.U.I.P,  Regulamentul de Organizare si Functionare a Invatamantului Preuniversitar Cooperatist,  Regulament Intern, regulile de circulaţie şi cele de apărare a sănătăţii, normele de securitate a muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, normele de protecţie a mediului;

b.  să frecventeze cursurile cu regularitate, respectând orarul şcolii, să fie punctuali la orele de curs şi să se pregătească la fiecare disciplină de studiu;

(2) Elevii trebuie să acorde atenţie ţinutei, să poarte îmbrăcămintea curată şi călcată. Cămăşile trebuie să fie încheiate.

Băieţii să aibă tunsoarea potrivită statutului de elev şi să nu poarte cercei, fetele să nu fie  machiate în timpul orelor de curs, să nu aibă unghiile lungi şi date cu ojă stridentă.

(3) Elevii nu au voie sa poarte piercing-uri, să aibă părul vopsit sau coafuri neadecvate ţinutei şi calităţii de elev.

(4) Elevii trebuie să utilizeze cu grijă şi să restituie în stare bună la sfârşitul anului şcolar, manualele primite gratuit pentru uy ;colar (conf. Art.104 R.O.F.U.I.P.)

(5) Elevii vor respecta proprietatea şcolii. Orice stricăciune a acesteia va fi sancţionată prin răspundere materială individuală sau colectivă;

(6) Elevii vor purta asupra lor carnetul de elev, pentru a se legitima în caz de nevoie, să-l prezinte

profesorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor pentru informare în legătură cu situaţia şcolară; (conf. Art.103 R.O.F.U.I.P.)

(7)Elevii vor respecta graficul privind repartiţia sălilor de clasă iar elevul de serviciu va anunţa profesorul de serviciu pe şcoală sau dirigintele de orice modificare şi va păstra curăţenia în toate

spaţiile şcolare;

(8) Elevii isi vor îndeplini îndatoririle specifice atunci când asigură serviciul pe şcoală sau pe clasă;

(9)Elevii trebuie:

(a) să folosească – pentru satisfacerea nevoilor pe care le implică statutul de elev – numai spaţiile  şcolare destinate elevilor;

(b) să nu părăsească incinta şcolii în timpul programului, decât cu bilet de voie din partea profesorului de  la clasă de la ora căruia se învoieşte sau a profesorului de serviciu;

(c) sa nu alerge pe coridoarele scolii;

(8) să nu posede, să nu consume sau să nu distribuie în incinta şcolii materiale cu caracter de

propagandă politică sau obscene, ţigări, băuturi alcoolice, droguri;

(9) să nu aducă în şcoală arme sau substanţe periculoase, muniţie, petarde, pocnitori etc., care prin acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ;

(10) să nu lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul  şcolii (SANCŢIUNILE BĂNEŞTI LE SUPORTĂ PĂRINŢII)

(11) să nu aducă jigniri sau să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de profesori, colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ;

(12) SĂ NU FOLOSEASCĂ ÎN TIMPUL ORELOR telefoane mobile, CD playere, pagere,

aparate de radio etc.

ÎN CAZUL FOLOSIRII, APARATELE VOR FI REŢINUTE CU PROCES-VERBAL DE

CĂTRE PROFESORI ŞI VOR FI RESTITUITE DOAR PĂRINŢILOR.

(13) să nu invite în şcoală, fără acordul conducerii sau a diriginţilor, persoane străine;

(14) să nu se expună posibilelor pericole prin escaladarea ferestrelor, gardului şcolii, balustradelor din incinta şcolii etc.;

(15) să nu comită fapte antisociale şi reprobabile;

(16) să nu distrugă documente şcolare precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc. (conf. Art. 102 R.O.F.U.I.P.)

(17) să nu deranjeze orele de curs.

(18) să nu staţioneze în faţa cancelariei – comunicările pe care vor să le facă profesorilor se vor face în  clasă.

(19) să respecte agentul care asigură paza elevilor în intervalul de timp 9,00-13,00.

Agentul are dreptul să îi legitimeze pe elevi, să le interzică fumatul în incinta şcolii şi să

semnaleze profesorilor de serviciu, diriginţilor şi direcţiunii orice abatere de la prezentul

regulament.

Art. 46  Drepturile elevilor

(1) Elevii din Liceul Tehnologic UCECOM  „Spiru Haret” Ploieşti au dreptul:

- să fie evidenţiaţi să primească premii şi recompense pentru rezultatele deosebite obţinute la

învăţătură/activităţi extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică exemplară;

- să participe la activităţile extraşcolare organizate de Liceul Tehnologic UCECOM  „Spiru Haret” precum şi la cele care se desfăşoară în palatele şi cluburile elevilor, bazele sportive, de agreement cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora;

- să beneficieze de un climat de muncă bazat pe respect reciproc (profesor-elev);

- să redacteze şi să difuzeze reviste/publicaţii şcolare proprii. In cazul în care aceste reviste/ publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile prezentului regulament, directorul va suspenda editarea şi difuzarea acestora. (conf. Art. 98 R.O.F.U.I.P.)

- să-şi aleagă liderul de clasă;

- să-şi desemneze reprezentantul în Consiliul elevilor;

 

ATENŢIE!

Elevii au dreptul:

-să fie învoiţi de profesori în timpul orelor de curs, pentru motive întemeiate, cu bilet de voie semnat de profesorul de la ora căruia a fost învoit sau de profesorul de serviciu. Biletul de voie  va fi înmânat ulterior profesorului diriginte;

-să absenţeze de la ore maximum 5 zile/semestru  prin cerere scrisă adresată de către părinţi dirigintelui;

-să fie învoiţi de la cursuri pentru pregătire la concursurile şcolare (faza judeţeană- o săptămână, faza naţională – 2 săptămâni, concursuri interjudeţene omologate de M.E.N .- un număr de zile  solicitate de profesor şi aprobate de director în baza prezentării unui program de pregătire);

-să participe la reuniuni în afara orarului şcolii, organizate de profesorii diriginţi, cu acordul  direcţiunii;

- să participe la excursii de studii şi agrement organizate de profesorii şcolii, cu acordul tuturor  forurilor abilitate (ISJ, direcţiunea şcolii), conform reglementărilor în vigoare;

- să participe la concursuri şcolare, sportive, şi alte competiţii care promovează imaginea şcolii;

- să primească bursă conform legislaţiei în vigoare;

- să înainteze sugestii privind îmbunătăţirea activităţii în şcoală;

- să aibă iniţiative care să stimuleze competiţia, atitudinea civică exemplară, spiritul de echipă;

- să utilizeze gratuit baza materială pe care o deţine colegiul;

- să contracareze prin atitudini constructive abaterile disciplinare ale colegilor;

- să se transfere în condiţiile prevăzute la capitolul “Transferări” din regulament.